ponad 34 000 ofert w wyszukiwarce
wybierz język

wczasy nowoczesnych ludzi

Niezalogowany

Regulamin Serwisu

DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Administrator – grupa fanów turystyki zajmująca się prowadzeniem serwisu TURBEST pod adresem http://turbest.com/,
b) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora,
c) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.turbest.com,
d) Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
e) Użytkownik – to osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu TURBEST w oparciu o Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu TURBEST i wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z Serwisu TURBEST. Odwiedzając Serwis TURBEST, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu do korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.
1.3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia się z publiczną siecią Internet. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
1.3.1 dostęp do Internetu,
1.3.2 zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer (9+),
1.3.3 przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies oraz mieć włączoną obsługę JavaScript.
1.4. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w „Polityce Prywatności serwisu internetowego www.turbest.com” dostępnej na stronie: http://www.turbest.com/politykaprywatnosci

2. CHARAKTER I CELE WITRYNY TURBEST
2.1 Witryna TURBEST jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert z branży turystycznej umieszczanych przez osoby fizyczne i prawne.
2.2 Serwis TURBEST jest serwisem bezpłatnym dla każdego Użytkownika przez okres 366 dni od dnia zarejestrowania się. Dopiero po upływie pełnych 366 dni zostanie zaproponowana Umowa komercyjna.
2.3 Warunkiem dalszego Użytkowania Serwisu po upływie 366 dni będzie podpisanie z każdym Użytkownikiem indywidualnie Umowy o dalszej współpracy.
2.4 Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje lub nie wynegocjuje zaproponowanych przez Administratora warunków korzystania z Serwisu zostanie wykreślony z listy z prawem do ponownego się zarejestrowania w przyszłości, lecz już tylko na warunkach komercyjnych.

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH
3.1 Osoba, która pragnie dodać do bazy TURBEST swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji.
3.2 Po zakończeniu rejestracji osoba będzie posiadała możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.
3.3 O dodaniu Użytkownika z jego prawem do użytkowania i wprowadzania ofert w Serwisie decyduje zawsze Administrator.
3.4 O fakcie zarejestrowania Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony w ciągu 48 godzin.
3.5 Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu lub po upływie 366 dni od dnia rejestracji zostanie automatycznie wykreślony z listy, jeżeli nie podpisze Umowy komercyjnej bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych z tytułu darmowego użytkowania Serwisu TURBEST przez okres pełnych 366 dni.
3.6 Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny TURBEST, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. PRAWA I MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY
Rejestrując się w Serwisie TURBEST Użytkownik:
4.1 zgadza się podczas rejestracji dostarczyć tylko prawdziwe informacje,
4.2 akceptuje w pełni ten Regulamin korzystania z serwisu,
4.3 zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swój login i hasło, będąc świadomym konsekwencji udostępnienia ich osobom nieuprawnionym do użytkowania serwisu.
4.4 zobowiązuje się zawiadomić Administratora o jakiejkolwiek nieupoważnionej próbie dostępu do witryny za pomocą swojego hasła i loginu albo o zarejestrowaniu się w witrynie ze swojego konta pocztowego.

5. RESPEKTOWANIE PRAW WŁASNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH
5.1 Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
5.2 Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
5.3 Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.
5.4 Administrator Serwis TURBEST może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

6. AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW W WITRYNIE, PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW ORAZ ZASADY ZGŁASZANIA STRON
6.1 Masz prawo przesyłania do Serwisu TURBEST rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji, materiałów i dokumentów.
6.2 W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach Serwisu i konta nie może być niezgodna z:
6.2.1 ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i kulturowymi
6.2.2 obowiązującymi przepisami prawa
6.2.3 uznanym ogólnie przepisami prawa do stosowania wypowiedzi ustnych i pisemnych nawiązujących do nawoływania do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób innych osób
6.2.4 naruszaniem praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi.
6.3 Zakazane jest wykorzystywanie mechanizmów witryny i robotów do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam.
6.4 Użytkownik zgadza się, aby Administrator serwisu TURBEST miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny oraz że:
6.4.1 Treść oferty musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona
6.4.2 Jedna oferta może mieć tylko jeden wpis, zastrzegamy możliwość zmiany tytułu, opisu. Opis powinien zwięźle odzwierciedlać zawartość zgłaszanej oferty.
6.4.3 Należy unikać języka promocyjnego gdzie opis musi być poprawny gramatycznie, stylistycznie i ortograficznie, nie wolno powtarzać słów kluczowych
6.4.4 Zastrzegamy sobie prawo do skracania długich opisów zgłaszanych ofert   
6.4.5 Dodanie do katalogu ofert jest bezpłatne przez okres pierwszych 366 dni od rejestracji.
6.4.6 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty bez podania przyczyny.

7. ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH
7.1 Wydawca witryny TURBEST nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i teksty oraz inne materiały zamieszczane w serwisie oraz za naruszenie praw autorskich do tych materiałów.
7.2 Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie TURBEST, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

8. WYŁĄCZENIA GWARANCJI
8.1 W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia Serwis TURBEST taki  jaki jest.
8.2 Użytkownik zgadza się, że opublikowane informacje i materiały na stronach Serwisu mogą zawierać nieprawdziwe informacje lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać jego potrzebom i oczekiwaniom.
8.3 Użytkownik zgadza się, że korzystanie z serwisu TURBEST jest tylko i wyłącznie na jego odpowiedzialność i własne ryzyko.
8.4 Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora lub inną uprawnioną osobę.
8.5 Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji.                                        
8.6 W szczególności wydawca witryny TURBEST nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1 Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora.
9.2 Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
9.3 Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
9.3.1 jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników  z związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich
9.3.2 szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec.
9.3.4 problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
9.3.5 jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie.                                                                                                                                         
9.3.6 jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu

10. ODSYŁACZE DO INNYCH WITRYN, OGŁOSZENIA I REKLAMY
W witrynie TURBEST są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Administrator Serwisu TURBEST nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
11.1 W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu obowiązującemu w Unii Europejskiej oraz krajach należących do grupy ze strefy Schengen.                                                                                                                                         
11.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd powszechny.
11.3 Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.                       
11.4 Użytkownik zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale pkt.8: Wyłączenia gwarancji.

12. OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI MAILOWYCH
Rejestrując się w serwisie TURBEST wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.

13. ZMIANY REGULAMINU KORZYSTANIA Z WITRYNY TURBEST
13.1 Użytkownik zgadza się, że Wydawca serwisu TURBEST zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Serwisie TURBEST  w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników.
13.2 Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.
13.3 Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Serwisu

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem pokazania się na stronie internetowej pod adresem: http://turbest.com/